NE ARAMIŞTINIZ ?

Yasal Beyanlar

 Amaç

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla YORGLASS CAM SAN. VE TİC A.Ş. (YORGLASS) tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin YORGLASS tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Müşterilerimizi, kurum çalışanlarını, ziyaretçileri, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurum tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

Kapsam

Bu Politika ile kurumumuz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kurumumuzun süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

Yetki ve Sorumluluklar

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi” sindedir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: KVKK 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul: Kişisel verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Kişisel verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

YORGLASS kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde YORGLASS yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, YORGLASS ’ın yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

 

Kişisel veri Çalışan Adayı

Çalışan Yakını

Çalışanlar Danışmanlar Hissedarlar Müşteriler

Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçiler

Ziyaretçiler

Beden Bilgisi

 

           
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri    

           
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar  

           
Finans  

 

 

 
Fiziksel Mekan Güvenliği    

         

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

         
İletişim

 

 
İşlem Güvenliği    

   

   

Kimlik

 
Mesleki Deneyim

 
Müşteri İşlem    

   

   
Özlük  

           
Sağlık Bilgileri  

     

   

 

Kişisel verilerin İşlenme Amaçları

 YORGLASS kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir:

Kişisel veri İşleme Amacı Çalışan Adayı Çalışan Yakını Çalışanlar Danışmanlar Hissedarlar Müşteriler Tedarikçi Çalışanı Tedarikçiler Ziyaretçiler
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi            
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi                
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi              
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi                
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi                
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi              
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi        
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi              
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi                
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini              
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi                
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi      
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi                
Kamu Sağlığının Korunması                
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi          
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi                
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi              
Marka Bilinirliği ve İş veren Markası Güçlendirme                
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi                
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi                
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi                
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi                
Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi                
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi                
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi                
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi          

     
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi              
Talep / Şikayetlerin Takibi                
Ücret Politikasının Yürütülmesi                
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi                
Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri                
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi              
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi            
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi                

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri

YORGLASS kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel veri Çalışan Adayı Çalışan Yakını Çalışanlar Danışmanlar Hissedarlar Müşteriler Tedarikçi Çalışanı Tedarikçiler

Ziyaretçiler

Beden Bilgisi Yazılı   Yazılı            
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri     Yazılı            
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar   Yazılı Yazılı            
Finans Yazılı   Yazılı   Yazılı Yazılı   Yazılı  
Fiziksel Mekan Güvenliği     Kamera Kaydı           Kamera Kaydı
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Yazılı

Elektronik
 

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik
         
İletişim

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

 
İşlem Güvenliği     Elektronik   Elektronik       Elektronik
Kimlik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik
 
Mesleki Deneyim

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik

Yazılı

Elektronik
 
Müşteri İşlem     Yazılı     Yazılı Yazılı    
Özlük Yazılı  

Yazılı

           
Sağlık Bilgileri Yazılı   Yazılı       Yazılı    

Kişisel verilerin Güvenliğinin Sağlanması

İdari ve Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. YORGLASS belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verinin İşlenmesi Şartları

YORGLASS kişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve müşterilerimize hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlara dışında YORGLASS ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. 

Kişisel Verilerin İmhası

YORGLASS tarafından elde edilen kişisel verilerini imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

Kişisel verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması

YORGLASS, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

Kişisel verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması

YORGLASS istenmesi halinde çalışanlarının Mesleki Deneyim bilgilerini hizmet verdiği kurumlarla paylaşabilmektedir, bu kurumlar yurtdışında da olabilmektedir, bunun haricinde yurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

Ziyaretçilerinin Kişisel verileri

YORGLASS tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, bina girişlerinde ziyaretçi kayıtları tutulmakta olup tesis içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; kurumun, çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, sadece güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 Kurumumuz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kurumumuz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. 

Kurumumuz ziyaretçilerine ücretsiz internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetin log kayıtlarının 5651 sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklı tutulmaktadır.

Kişisel veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “YORGLASS KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Formu elden teslim ederek (Adres: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat :0 D:16 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE),
 • Eposta adresinizle e-posta ile (adres: kisiselverilerim@yorglass.com)
 • Noter vasıtasıyla (Adres: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat :0 D:16 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE)

Başvuru formuna “https://www.yorglass.com” adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

YORGLASS KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlarda Kişisel veri Sahibi ‘nin dikkat etmesi gerekmektedir;

 • Elden teslim yöntemiyle yapılan başvuruların kişisel veri sahibi tarafından yapılmalıdır. Kişisel veri sahibi kimliğini ibraz etmelidir. Başvurunun Kişisel veri Sahibi haricinde birisi tarafından teslim edilmesi durumunda noter tasdikli vekâletname ile başvurulmalıdır.
 • Noter vasıtasıyla onaylanan Başvuru Formu 'nun posta ile gönderilmesi durumunda yasal sürecin başlangıç zamanının tespiti için iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir.